K. Zildjian Istanbul '60s 20" Crash Ride Cymbal 1950g